Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1       Definities:

Tinkle Alarm: Tinkle Alarm gevestigd te (7322LJ) Apeldoorn aan de Kruizemuntstraat 207;

Koper: Iedere natuurlijke persoon of rechstpersoon met wie Tinkle Alarm onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst of waarmee Tinkle Alarm een Overeenkomst sluit;

Overeenkomst: iedere Overeenkomst ter zake van levering van goederen die tussen Tinkle Alarm en Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede iedere (rechts)handeling ter voorbereiding van de/een Overeenkomst;

Partijen: Tinkle Alarm en Koper;

1.2       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die Tinkle Alarm doet en iedere Overeenkomst tussen Tinkle Alarm en een Koper waarop Tinkle Alarm deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Tinkle Alarm, voor de uitvoering waarvan door Tinkle Alarm derden dienen te worden betrokken.

1.4       De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tinkle Alarm en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8       Indien Tinkle Alarm niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tinkle Alarm in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1       Alle offertes en aanbiedingen van Tinkle Alarm zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch indien de goederen waarop de offerte of de aanbieding betrekking hebben in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.

2.2       Tinkle Alarm kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3       De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4       Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Tinkle Alarm daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tinkle Alarm anders aangeeft.

2.5       Een samengestelde prijsopgave verplicht Tinkle Alarm niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging Overeenkomst

3.1       De Overeenkomst tussen Tinkle Alarm en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2       Is voor de levering van bepaalde goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Tinkle Alarm derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tinkle Alarm dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

3.3       Indien Tinkle Alarm gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Tinkle Alarm ter beschikking heeft gesteld.

3.4       Levering geschiedt op een door Tinkle Alarm en Koper overeen te komen wijze. De Koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Tinkle Alarm gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de Koper.

3.5       Tinkle Alarm heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.6       Tinkle Alarm is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7       Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tinkle Alarm de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8       Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tinkle Alarm zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.9       Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Tinkle Alarm gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Tinkle Alarm bevoegde persoon en de Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Tinkle Alarm op en is voor de Koper evenmin grond om de Overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Tinkle Alarm een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren goederen.

3.10    Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Tinkle Alarm gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Tinkle Alarm daardoor direct of indirect ontstaan.

3.11    Indien Tinkle Alarm met de Koper een vaste prijs overeenkomt, dan is Tinkle Alarm niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Koper in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.12    Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Koper die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Tinkle Alarm alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Tinkle Alarm rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

4.1       Tinkle Alarm is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

–  de Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–  na het sluiten van de Overeenkomst Tinkle Alarm ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

–  de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–  Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Tinkle Alarm kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Tinkle Alarm gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

4.2       Voorts is Tinkle Alarm bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Tinkle Alarm kan worden gevergd.

4.3       Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tinkle Alarm op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Tinkle Alarm de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

4.4       Indien Tinkle Alarm tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5       Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Tinkle Alarm gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6       Indien de Koper zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Tinkle Alarm gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7       Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Tinkle Alarm, zal Tinkle Alarm in overleg met de Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Tinkle Alarm extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Koper in rekening gebracht. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Tinkle Alarm anders aangeeft.

4.8       In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tinkle Alarm vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Tinkle Alarm op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.9       Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte goederen, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

Artikel  5. Overmacht

5.1       Tinkle Alarm is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tinkle Alarm geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tinkle Alarm niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tinkle Alarm of van derden daaronder begrepen. Tinkle Alarm heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tinkle Alarm zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3       Tinkle Alarm kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4       Voorzoveel Tinkle Alarm ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tinkle Alarm gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

6.1       Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij de levering binnen veertien dagen na factuurdatum dient plaats te vinden, dan betaalt de Koper Tinkle Alarm tenminste zeven dagen voor de levering op een door Tinkle Alarm aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Tinkle Alarm aangegeven. Tinkle Alarm is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2       Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3       Tinkle Alarm heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.4       Tinkle Alarm kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tinkle Alarm kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.5       De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tinkle Alarm verschuldigde.

6.6       Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.7       Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Tinkle Alarm echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1       Alle door Tinkle Alarm in het kader van de Overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van Tinkle Alarm totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Tinkle Alarm gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2       Door Tinkle Alarm geleverde goederen, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3       De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Tinkle Alarm veilig te stellen.

7.4       Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Tinkle Alarm daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5       De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Tinkle Alarm ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Tinkle Alarm gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Tinkle Alarm bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6       Voor het geval Tinkle Alarm zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Tinkle Alarm en door Tinkle Alarm aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tinkle Alarm zich bevinden en die goederen terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1       De door Tinkle Alarm te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op goederen die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Tinkle Alarm kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren goederen.

8.2       De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Tinkle Alarm verstrekte garantie een goed betreft dat door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het goed voor dat goed wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.3       Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tinkle Alarm, de Koper of derden aan het goed wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan één en ander werd bevestigd dat daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Tinkle Alarm geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.4       De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Tinkle Alarm te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Tinkle Alarm te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Tinkle Alarm in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Tinkle Alarm in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5       Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde goederen.

8.6       Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.7       Indien vaststaat dat een goed gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Tinkle Alarm het gebrekkige goed binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van Tinkle Alarm, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om het vervangen goed aan Tinkle Alarm te retourneren en de eigendom daarover aan Tinkle Alarm te verschaffen, tenzij Tinkle Alarm anders aangeeft.

8.8       Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Tinkle Alarm daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

8.9       Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

8.10    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Tinkle Alarm en de door Tinkle Alarm bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1       Indien Tinkle Alarm aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2       Tinkle Alarm is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tinkle Alarm is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3       Indien Tinkle Alarm aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tinkle Alarm beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4       De aansprakelijkheid van Tinkle Alarm is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.5       Tinkle Alarm is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.6       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tinkle Alarm aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tinkle Alarm toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.7       Tinkle Alarm is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.8       De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tinkle Alarm of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Risico-overgang

10.1    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop goederen aan de Koper in de macht van de Koper worden gebracht.

Artikel 11. Vrijwaring

11.1    De Koper vrijwaart Tinkle Alarm voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Tinkle Alarm toerekenbaar is.

11.2    Indien Tinkle Alarm uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Tinkle Alarm zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tinkle Alarm, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tinkle Alarm en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1    Tinkle Alarm behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tinkle Alarm heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tinkle Alarm partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2    De rechter in de vestigingsplaats van Tinkle Alarm is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Tinkle Alarm het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

14.2    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Tinkle Alarm.

14.3    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Tinkle Alarm is een gepatenteerd product

Volg ons op Social Media

Contact & Bezoekadres

Copyright © 2019 | Tinkle Alarm | Alle rechten voorbehouden | Ontworpen door Pioniers in Flow

Scroll naar boven